HOTĂRAREA privind acordarea unor facilități la plata obligațiilor față de bugetul local pentru durata stării de alertă declarate în anul 2020

Economic

Având în vedere inițiativa primarului municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 78532/30.10.2020, În temeiul prevederilor art. 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, Luând în considerare faptul că prin instituirea stării de alertă a fost întreruptă total activitatea unor categorii de contribuabili, fapt care a generat o reducere drastică a veniturilor acestora, Ținând cont că prin acordarea reducerii/scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru durata stării de alertă reprezintă un sprijin acordat contribuabililor a căror activitate a fost întreruptă total evitând astfel unele blocaje în activitatea viitoare a acestora, precum și în îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local, Luând în considerare raportul Serviciului Juridic, Contestații din cadrul Direcţiei Venituri a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 78534/30.10.2020, Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Arad, În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), alin. (14), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. c), alin. (5) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Pentru durata stării de alertă declarate pentru anul 2020, se acordă reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri pentru clădirile nerezidențiale, în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, în perioada pentru care s-a instituit starea de alertă, să își întrerupă total activitatea economică, potrivit procedurii stabilite în Anexa nr. 1.

Art. 2. Pentru durata stării de alertă declarate pentru anul 2020, se acordă scutirea de la plata taxei pe clădiri în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, în perioada pentru care s-a instituit starea de alertă, să își întrerupă total activitatea economică, potrivit procedurii stabilite în Anexa nr. 2.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad şi se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL

Procedura de acordare a reducerii la plata impozitului pe clădiri

Art. 1. (1) Pentru durata stării de alertă decretate pentru anul 2020, dar nu mai târziu de data de 31.12.2020, se acordă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de alertă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică . (2) Reducerea de impozit se acordă pentru pentru perioada în care activitatea ecomică a fost întreruptă total, potrivit legii, în starea de alertă.

Art. 2. Pentru a beneficia de prevederile art.1, proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 21 decembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.

Art. 3. Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art.2 vor menţiona întreruperea totală a activităţii economice proprii stabilită conform prevederilor legale.

Art. 4. În cazul proprietarilor care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de alertă, din declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art.2 trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele situaţii: a) au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de alertă; b) cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

Art. 5. Pentru încadrarea în situaţia prevăzută la art.4 lit. b), proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale verifică dacă cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi dată în folosinţă pentru​ desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală a activităţii acestora.

Art. 6. Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la art.2 vor anexa declaraţia pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situaţiile prevăzute la art.4 lit. a) şi b), însoţită de declaraţiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activităţii economice a acestora.

Art. 7. La cererea prevăzută la art.2, persoanele proprietarii clădirilor vor depune, la solicitarea organului fiscal local, documente justificative considerate necesare în soluționarea cererii.

Art. 8. În cazul în care persoanele prevăzute la art.1 au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020 până la data de 30 septembrie 2020, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. În cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile art.1, impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.

Preşedinte de şedinţă, Secretar general,

Procedura de acordare a scutirii la plata taxei pe clădiri

Art. 1. (1) Pentru durata stării de alertă decretate pentru anul 2020, dar nu mai târziu de data de 31.12.2020, în cazul contribuabililor plătitori de taxă pe clădiri se acordă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de alertă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică. (2) Scutirea se acordă pentru pentru perioada în care activitatea ecomică a fost întreruptă total, potrivit legii, în starea de alertă.

Art. 2. (1) Pentru a beneficia de prevederile art.1, concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale, după caz, au obligaţia ca până la data de 21 decembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere. (2) În declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin.(1), contribuabilii vor menţiona prevederile legale potrivit cărora au avut obligaţia întreruperii totale a activităţii proprii, pe perioada instituirii stării de alertă.

Art. 3. La cererea prevăzută la art.2 alin.(1), persoanele prevăzute la art.1 vor depune, la solicitarea organului fiscal local, documente justificative considerate necesare în soluționarea cererii.

Art. 4. În cazul în care persoanele prevăzute la art. 1 au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de alertă, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedinte de şedinţă, Secretar general,

REFERAT DE APROBARE

Primarul Municipiului Arad, Având în vedere: – prevederile art. 15 din O.U.G. nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, – prelungirea aplicării unor măsuri fiscale benefice mediului de afaceri în contextul în care pandemia SARS-CoV-2 , – acordarea reducerii/scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru durata stării de alertă reprezintă un sprijin acordat contribuabililor afectați de pandemia SARS-CoV-2, evitând astfel unele blocaje în activitatea viitoare a acestora, precum și în îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local,

În temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

– propunerea de reducere cu 50% a impozitului pe clădiri și scutirea de la plata taxei pe clădiri pentru durata stării de alertă decretate în anul 2020, dar nu mai târziu de data de 31.12.2020, în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, să își întrerupă total activitatea economică. PRIMAR Călin Bibarț

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la : referatul de aprobare înregistrat cu nr. 78532/30.10.2020 al d-lui Călin Bibarț, primarul municipiului Arad. Obiect: propunerea de reducere cu 50% a impozitului pe clădiri și scutirea de la plata taxei pe clădiri pentru durata stării de alertă decretate pentru anul 2020, în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, să își întrerupă total activitatea economică. Consideraţii de ordin general: Potrivit prevederilor prevederilor art. 15 din O.U.G. nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal- bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, consiliul local poate acorda reducere cu până la 50% a impozitului pe clădiri și scutire de la plata taxei pe clădiri pentru durata stării de alertă decretate pentru anul 2020, în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, să își întrerupă total activitatea economică. Prin instituirea stării de alertă a fost întreruptă total sau parțial activitatea unor categorii de contribuabili, fapt care a generat o reducere drastică a veniturilor acestora. Acordarea reducerii/scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri, pentru durata stării de alertă reprezintă un sprijin acordat contribuabililor a căror activitate a fost întreruptă total, evitând astfel unele blocaje în activitatea viitoare a acestora, precum și în îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local. Astfel, există posibilitatea ca operatorii economici să fie în imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor de plată, acest fapt putând conduce la declararea lor în stare de insolvabilitate sau în faliment, cu posibilități reduse de a recuperare aceste creanțe fiscale. Considerații de ordin economic : În contextul economic generat de pandemia de coronavirus SARS- CoV-2, apreciem că este oportun acordarea următoarelor facilități la plata obligațiilor față de bugetul local: a) pentru durata stării de alertă decretate pentru anul 2020, reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri pentru clădirile nerezidențiale, în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, în perioada pentru care s-a instituit starea de alertă, să își întrerupă total activitatea economică;b) pentru durata stării de alertă decretate pentru anul 2020, scutirea de la plata taxei pe clădiri în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, în perioada pentru care s-a instituit starea de alertă, să își întrerupă total activitatea economică. Consideraţii de ordin juridic: prevederile art. 15 din O.U.G. nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene. Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

Acordarea următoarelor facilități la plata obligațiilor față de bugetul local: a) pentru durata stării de alertă decretate în anul 2020, reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri pentru clădirile nerezidențiale, în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, în perioada pentru care s-a instituit starea de alertă, să își întrerupă total activitatea economică, în următoarele condiții: Art. 1. (1) Pentru durata stării de alertă decretate pentru anul 2020, dar nu mai târziu de data de 31.12.2020, se acordă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de alertă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică . (2) Reducerea de impozit se acordă pentru pentru perioada în care activitatea ecomică a fost întreruptă total, potrivit legii, în starea de alertă. Art. 2. Pentru a beneficia de prevederile art.1, proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 21 decembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere. Art. 3. Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art.2 vor menţiona întreruperea totală a activităţii economice proprii stabilită conform prevederilor legale. Art. 4. În cazul proprietarilor care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de alertă, din declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art.2 trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele situaţii: a) au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de alertă; b) cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică. Art. 5. Pentru încadrarea în situaţia prevăzută la art.4 lit. b), proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale verifică dacă cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi dată în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală a activităţii acestora. Art. 6. Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la art.2 vor anexa declaraţia pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situaţiile prevăzute la art.4 lit. a) şi b), însoţită de declaraţiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activităţii economice a acestora. Art. 7. La cererea prevăzută la art.2, persoanele proprietarii clădirilor vor depune, la solicitarea organului fiscal local, documente justificative considerate necesare în soluționarea cererii. Art. 8. În cazul în care persoanele prevăzute la art.1 au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020 până la data de 30 septembrie 2020, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 9. În cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile art.1, impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020. b) pentru durata stării de alertă decretate în anul 2020, scutirea de la plata taxei pe clădiri în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, în perioada pentru care s-a instituit starea de alertă, să își întrerupă total activitatea economică, în următoarele condiții: Art. 1. (1) Pentru durata stării de alertă decretate pentru anul 2020, dar nu mai târziu de data de 31.12.2020, în cazul contribuabililor plătitori de taxă pe clădiri se acordă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de alertă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică. (2) Scutirea se acordă pentru pentru perioada în care activitatea ecomică a fost întreruptă total, potrivit legii, în starea de alertă. Art. 2. (1) Pentru a beneficia de prevederile art.1, concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale, după caz, au obligaţia ca până la data de 21 decembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere. (2) În declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin.(1), contribuabilii vor menţiona prevederile legale potrivit cărora au avut obligaţia întreruperii totale a activităţii proprii, pe perioada instituirii stării de alertă. Art. 3. La cererea prevăzută la art.2 alin.(1), persoanele prevăzute la art.1 vor depune, la solicitarea organului fiscal local, documente justificative considerate necesare în soluționarea cererii. Art. 4. În cazul în care persoanele prevăzute la art. 1 au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de alertă, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV, Pavel Neamțiu

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.